Varför ett nej till Väddöåttan

Information från Bysholmens Samfällighetsförening om turerna kring beslutet att
ej bifalla det begärda önskemålet om kommersiell busstrafik, med motiveringar
till varför både vi och Fjällboholmars Vägförening sagt nej till ”Väddöåttan”.

 • Fjällboholmars Vägförening (Kustvägen Mitt) och Bysholmens Samfällighetsförening
  (Kustvägen Syd) har i samarbete hanterat frågan om ”Väddöåttan”.
 • Vägföreningarna erhöll en första kontakt, kvällen 2017-06-26 genom mejl från
  Gösta Krön för ”Framtid Älmsta och Väddös Turistråd”, där svar önskades redan
  2017-06-30 !!! Trots den extremt korta handläggningstiden har Bysholmens
  Samfällighetsförening haft ett extrainkallat styrelsemöte 2017-07-02 och
  Fjällboholmars Vägförening haft ett extra styrelsemöte 2017-07-09 för att
  behandla frågan.
 • När mejlet från ”Framtid Älmsta och Väddö Turistråd” kom, 2017-06-26, var
  Fjällboholmars ordförande på väg på en utrikes tjänsteresa och skulle inte
  återkomma till Sverige förrän till helgen, och då hade remisstiden om 4 dygn,
  2017-06-30, redan passerat.
 • ”Framtid Älmsta och Väddö Turistråd” hade missat att Kustvägen är en privatägd
  enskild väg, varför de måste söka tillstånd från respektive väghållare.
 • Som väghållare har Vägföreningarna ett ansvar för Kustvägen. Ett ansvar som inte
  Trafikverket eller Norrtälje kommun varken har eller tar. Om vi som vägförening
  säger ja till specifik trafik, så har vi också godkänt att vår väg är lämplig för detta.
  Det är inget vi kan lasta över på någon annan.
 • Fjällboholmars Vägförening och Bysholmens Samfällighetsförening är positiva till
  idén med ”Väddöåttan” och kan se många fördelar med en busslinje utefter
  Kustvägen, men vi måste kunna få hantera frågan på ett anständigt sätt.
 • De båda vägföreningarna har – i linje med vårt åtagande till våra medlemmar –
  klart framfört att Kustvägen idag inte lämplig för att lasta på med ytterligare ett
  trafikslag, kommersiell busstrafik. Kustvägen är i sin nuvarande utformning, bredd
  och bärighet inte lämplig för detta, inte ens i den beskrivna omfattningen för
  ”Väddöåttan”. Ett påpekande från oss två vägföreningar som först efter
  genomförd invigning resulterade i en mindre buss.
 • Under sommaren genomförs de sedan tidigare kontrakterade fiberdragningarna
  utefter Kustvägen, vilket kommer att förorsaka trafikomläggningar och
  avstängningar, vilket i sin tur påverkar framkomligheten. Ett förhållande som
  innebär att vi inte kan garantera framkomlighet efter Kustvägen i enlighet med
  den av ”Framtid Älmsta och Väddö Turistråd” framtagna turlistan. Ett argument vi
  tydligt också framfört.
 • Fjällboholmars Vägförening och Bysholmens Samfällighetsförening har skyndsamt
  fört diskussioner med bla ”Framtid Älmsta och Väddö Turistråd”, Riksförbundet
  Enskilda Vägar, samt med sina styrelser för få fram ett seriöst ställningstagande.
  Möte har också hållits på Grisslehamns Marina 2017-07-05 med Bysholmens
  Samfällighetsförening, och ”Framtid Älmsta och Väddö Turistråd”, där vi föreslog
  att behålla trafiken efter stora Nothamnsvägen. Ett förslag som ”Framtid Älmsta
  och Väddö Turistråd” tyvärr inte nappade på.
 • ”Framtid Älmsta och Väddö Turistråd” har informerat Vägföreningarna om att
  inga garantier finns för att kunna bekosta uppkomna vägskador eller övriga
  skador föranledda av ”Väddöåttan”. Dessa kostnader får vägföreningarna själva
  stå för, vilket tillsammans med fiberdragningen är de två huvudanledningarna till
  att Fjällboholmars Vägförening och Bysholmens Samfällighetsförening inte kan
  acceptera föreslagen busstrafik på Kustvägen.
 • ”Framtid Älmsta och Väddö Turistråd” har 2017-07-07 framfört att man ändå
  tänker köra Väddöåttan på Kustvägen, trots nej från vägförenigarna. Man anser
  sig ha rätt till det, eftersom vägföreningarna uppbär statsbidrag för Kustvägen.
 • På ”Framtid Älmsta och Väddö Turistråd”s Facebooksida ”Väddöbygden” har båda
  vägföreningarna smutskastats, utan att sakliga argument framhållits om vad som
  ligger till grund för våra beslut. Vi har begärt en offentlig ursäkt för detta.
 • Vid Bysholmens Samfällighetsförenings extra styrelsemöte 2017-07-02 var
  styrelsen inte helt enig, som var fallet vid Fjällboholmars Vägförenings årsstämma
  och extra styrelsemöte 2017-07-09. Det tagna och gällande beslutet i Bysholmens
  Samfällighetsförening är samfällt och prövat i tre punkter i enlighet med vad som
  gäller för beslutsförhet enligt stadgarna för Bysholmens Samfällighetsförening. Ett
  förfarande som var nödvändigt med avseende på den extremt korta svarstiden.
 • På Fjällboholmars Vägförenings årsstämma 2017-07-09 informerades
  stämmodeltagarna om läget, varvid stämman enhälligt sa nej till ”Väddöåttan”.
 • Efter årsstämman har Fjällboholmars Vägförening haft ett extra styrelsemöte
  2017-07-09 där styrelsen enhälligt beslutat att säga nej till ”Väddöåttan”,
  eftersom inga ekonomiska garantier har kunnat ges. Deras styrelseprotokoll har
  på samma sätt som Bysholmens Samfällighetsförenings styrelseprotokoll anslagits
  på respektive anslagstavla och mejlats till ”Framtid Älmsta och Väddö Turistråd”.
 • Konsekvensen av de två vägföreningarnas beslut är att ”Framtid Älmsta och
  Väddö Turistråd”, enligt de uppgifter vi i skrivandets stund har fått, beslutat att
  fr.o.m. 2017-07-12 inte köra ”Väddöåttan” på Kustvägen Mitt och Kustvägen Syd.
 • Vägföreningarna har vid upprepade tillfällen framfört att vi under hösten och
  vintern 2017/2018 kommer att inspektera och dokumentera hela Kustvägens
  standard för att om möjligt kunna tillgodose önskemålen om en nödvändig
  standardhöjning. Resultatet av den genomgången kommer att föreläggas
  Trafikverket. En standardhöjning som vi måste försöka få med ”Kustvägen Norr”
  på, men som det är oklart om hur de kommer att agera. Prislappen för detta
  kommer att presenteras för våra ägare (medlemmar i vägföreningarna) som
  därefter får ta ställning till ett nödvändigt kapitaltillskott. Det är så demokrati
  måste kunna få fungera, och inte via åsiktsmaffian på Facebook.

2017-07-12
Bästa hälsningar och en tillönskan om en skön sommar
Styrelsen för Bysholmens Samfällighetsförening

Följ och gilla...